Kompozitne fasete


Pod fasetiranjem zuba podrazumijeva se nanošenje materijala na prednju-vidljivu stranu, prvenstveno prednjih zuba, u cilju korekcije njihove boje, oblika, položaja, a samim tim I njihovog međusobnog odnosa.Zavisno od količine tvrdog tkiva zuba koja nedostaje možemo ih podijeliti na djelimične i potpune. Djelimične fasete nemaju gornju granicu preparacije u gingivnom sulkusu. Najčešće se izrađuju kod restauracije krune nakon traume ili karijesne destrukcije koja prelazi na vestibularnu površinu. Potpune fasete prekrivaju cijelu labijalnu plohu a koriste se za uspostavu kontaktne tačke ,zatvaranje dijastema, ispravljanje anomalija boje, oblika ili veličine zuba. Takođe se koriste i za nadoknadu gubitka jednog ili oba incizalna brida. Po načinu izrade, dijele se na direktne i indirektne kompozitne fasete. Direktna kompozitna faseta izrađuje se nano šenjem kompozitnog materijala na krunu zuba i polimerizacijom kompozita u ustima pacijenta.

Kada na kruni zuba imamo jednostrane ili obostrane kompozitne ispune koji prelaze na vestibularnu plohu, preporučuje se izrada kompozitnih faseta. Ako nije promijenjena boja zuba gornja granica preparacije nalazi se u ravnini gingivnog sulkusa. Ako je boja promijenjena, potrebno je preparaciju spustiti neznatno u gingivni sulkus.

Prednost kompozitnih faseta, osim cijene, je što mogu biti postavljene u samo jednoj posjeti. Prilikom postavke moguće su korekcije za vrijeme postavljanja dok ne postignemo željeni efekat. Kompozitne fasete mogu da donesu željeni efekat ali rezultati isključivo zavise od vještine samog stomatologa.

Objavio :: Orjen Hodzic